Slovník pojmů

Nenalezeno
Vyplňte hledaný pojem

Americká hypotéka - neúčelová hypotéka

Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Úvěr lze použít zpravidla k jakémukoliv účelu - pořízení bydlení, bytového vybavení, automobilu, investice do vzdělání, rozjezd podnikatelské činnosti a další. Úroková sazba americké hypotéky je o několik desetin procenta vyšší než úrokové sazby u standardního hypotečního úvěru.

Anuitní splátka

Měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů“. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.

Bonita

Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinné situace, dlužníkovy platební morálky atd.

Byt

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

Bytový dům

Stavba nejméně se třemi byty, ve které je více než polovina podlahové plochy určená k funkci bydlení.

Cena tržní

Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.

Cena úvěru

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání úvěru. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s úvěrem souvisí.

Cílová částka

Cílová částka u stavebního spoření je částka, kterou je dána vklady střadatele včetně úroků, státní podporou a poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření.

Finanční záruka

Finanční záruka je jeden ze způsobů, jak zajistit dluh. Jde o závazkový vztah mezi třemi a více osobami (věřitel, dlužník, výstavce), v rámci kterého se výstavce (třetí osoba) zavazuje uhradit dluh za dlužníka v rozsahu a za podmínek uvedených v záruční listině.Právně je upravena v § 2029–2039 občanského zákoníku.

LTV (Loan To Value)

Poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.

Mimořádná splátka

Splátka, kterou je částečně nebo zcela splacen hypoteční úvěr, splacená mimo pravidelné měsíční splátky. Mimořádnou splátkou je výhodné splatit v období, kdy končí fixace úrokové sazby, protože jen tehdy se může dlužník vyhnout sankčním poplatkům za předčasné splacení.

Návrh na vklad

Žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Může se jednat o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu je zahájeno na návrh některého z účastníků řízení.

Název

Popis

Odhad ceny nemovitosti

Ocenění nemovitosti znalcem, který je buď externím spolupracovníkem, nebo interním pracovníkem banky. Odhad ceny slouží ke stanovení zástavní hodnoty nemovitosti. Ve většině bank se za vyhotovení odhadu platí.

p.m.

Per mensem [měsíční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru - měsíční úroková sazba.

Pojištění

Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojistěného (pojištěnce), vůči pojištěnci tlumit dopad (škodu) z určených negativních "škodních událostí". Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být jednotlivci nebo právnické osoby. Často jde o tutéž osobu, pokud pojistník sjednává pojištění pro sebe sama.Pojistníci tak společně přispívají částí pojistného (kromě nákladů pojišťovny) do tzv. pojistného fondu [1], který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje jeho zřizovatel a správce – pojišťovna.Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy, úmrtí (tzv. životní pojistky), ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči. Je to průběžně placená forma zajištění, jejíž alternativou je spoření.Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky. Patří do terciárního sektoru národního hospodářství.

p.a.

Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru - roční sazba.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění nemovitosti...), vše co je nutno v souvislosti s úvěrem zaplatit.

Refinancování

Splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž dlužníkovi jinou bankou. Využívá se většinou při skončení doby fixace úrokové sazby, zpravidla v situaci pokud je nabídka nových podmínek stávající bankou pro klienta horší než nabídky v danou chvíli na trhu dostupné.

Stavební spoření

Stavební spoření je typem spoření. Vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku.[zdroj?] Stavební spoření vytváří za spoluúčasti státu podmínky pro tvorbu vlastního kapitálu, které neumožňuje žádná jiná forma spoření, a společně s výhodným úvěrem prostředky pro financování bydlení.

Vinkulace pojistného plnění

Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi dané nemovitosti.

Věcné břemeno

Omezení práv vlastníka nemovitosti tím, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí spolu s nemovitostí od původních vlastníků na vlastníky nové.

Nejčastější dotazy

Je nějaký rozdíl mezi překlenovacím úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření?

Ano. Úvěr ze stavebního spoření lze získat po 24 měsících od uzavření smlouvy o stavebním spoření  a jedná se o úvěr, který je anuitně splácen s pevnou úrokovou sazbou. Překlenovací úvěr je možné vyřídit i bez stávajícího stavebního spoření, které je nutno založit současné s překlenovacím úvěrem. Splácí se pak úroky a zároveň se dospořuje na spořící účet.

Jsem vdaná a chtěla bych žádat o hypotéku bez manžela. Mohu?

Můžete pouze v případě, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví. Tato skutečnost však musí být doložena „Dohodou o zúžení společného jmění manželů“ nebo „Dohodou o zrušení bezpodílového vlastnictví“. V opačném případě musí o hypoteční úvěr žádat oba  manželé vždy společně.

Za jak dlouho budu mít peníze z hypotéky k dispozici?

Záleží na tom, jaké podmínky pro čerpání budou v úvěrové smlouvě a za jak dlouho je splníte. Pokud využijete možnosti čerpání hypotéky na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva, můžete hypoteční úvěr čerpat již do tří dnů.

Mohu z hypotéky financovat koupi pozemku?

Ano, pokud se jedná o stavební pozemek, což je však nutno bance doložit. Podmínky pro nutné podklady jsou však u každé banky jiné.

Co všechno budu potřebovat pro vyřízení hypotéky?

Jedná se zejména o tyto podklady:  doklady identifikující klienta – zpravidla kopie OP, příp. druhý doklad, doklady vztahující se k příjmům  – potvrzení příjmů nebo kopie daňového přiznání (u podnikatelů) + výpisy z účtu, kde Vám chodí mzda  nebo účet ze kterého byla zaplacena daň,  doklady vztahující se k objektu úvěru (objektu zástavy) – tzn. LV (list vlastnictví),  nabývací titul, doklady vztahující se účelu úvěru, např. návrh kupní smlouvy, stavební povolení apod.

Můžu si z hypotéky koupit třeba auto nebo zaplatit plastickou operaci?

Můžete, ale musíte použít hypoteční úvěr  neúčelový, v případě zástavy nemovitosti.

Můžu v případě finančních problémů odložit nebo přerušit splácení?

Je to možné. K odkladu splátek je možné ve výjimečných případech přistoupit (ztráta zaměstnání, nemoc) za předpokladu, že požádáte o odklad splátek v době, kdy úvěr ještě není po splatnosti. Podmínky bank jsou pro odklad splátek různé.

Musí být nemovitost, kterou budu zastavovat, pojištěna?

Ano. Pojištění zastavené i úvěrované nemovitosti je vyžadováno vždy. Uzavření životního pojištění není vyžadováno, nicméně ho doporučujeme, protože Vás a Vaši rodinu chrání před případnými rizikovými událostmi jako je nemoc, vážný úraz, trvalá invalidita či dokonce smrt.

Mám negativní informaci v bankovním registru, můžu získat hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření?

Záleží na závažnosti zápisu. V některých případech je to možné.

Je možné financovat koupi družstevního bytu, který nelze převést do osobního vlastnictví?

Ano. Je to možné. A to hypotečním úvěrem za předpokladu zástavy jiné nemovitosti s dostatečnou hodnotou nebo překlenovacím úvěrem za stavebního spoření.

Jak dlouho můžu splácet hypoteční úvěr?

Splatnost hypotečního úvěru lze sjednat od 5 do 30 let, zpravidla ale musí být splacen do 70 let Vašeho věku.

Je možné pro jeden úvěr zastavit více nemovitostí?

Je to možné. Můžete tak dosáhnout až 100 % financování záměru nebo i zvýšit svoji bonitu a dostat na lepší úrokové sazby.

Je úvěr ze stavební spoření určen jen na rekonstrukci?

Ne. Ze stavebního spoření se dá financovat nejen rekonstrukce, ale všechny bytové potřeby. Jde např. o pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, od koupě domu či bytu, přes připojení k veřejným sítím technického vybavení, až po splacení podílu v bytovém družstvu.

Je nutné u výstavby vždy dokládat faktury?

Ne. U většiny bank již není nutné dokládat faktury. Čerpání probíhá na základě tzn. Protokolů o stavu stavby, které vyhotovují smluvní znalci a stanovují aktuální hodnotu nemovitosti.

Jaké podmínky musím splnit, abych hypoteční úvěr získal?

Musíte splnit dvě základní podmínky, a to prokázat dostatečné příjmy pro splácení požadovaného úvěru a  nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě. Další podklady jsou u různých bank různé.

Je možné financovat koupi družstevního bytu stavebním spořením?

Je to možné. Splacení družstevního podílu patří mezi zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny.

Orientační kalkulačky
Kalkulačka k účelové hypotéce
Tento propočet je pouze orientační, závazná nabídka bude vyhotovena bankou po předložení všech podkladů potřebných k vyřízení hypotéky
Vyplňte výši úvěru
Cena nemovitosti

Min

Max

Výše úvěru

=

Min

Max

Doba splácení

Min

Max

* Všechna pole jsou povinná

Výsledek

Cena nemovitosti v Kč1 000 000
Výše úvěru %:70
Výše úvěru v Kč700 000
Úroková sazba ročně od:1,99
Měsíční splátka v Kč:2 584
Nesprávný formát e-mailu.
Na Váš e-mail budou zaslány detailní informace.
Získejte detailní informace
Kalkulačka k neúčelové hypotéce
Tento propočet je pouze orientační, závazná nabídka bude vyhotovena bankou po předložení všech podkladů potřebných k vyřízení hypotéky
Vyplňte výši úvěru
Cena nemovitosti

Min

Max

Výše úvěru

=

Min

Max

Doba splácení

Min

Max

* Všechna pole jsou povinná

Výsledek

Cena nemovitosti v Kč1 000 000
Výše úvěru %:70
Výše úvěru v Kč700 000
Úroková sazba ročně od:1,99
Měsíční splátka v Kč:2 584
Nesprávný formát e-mailu.
Na Váš e-mail budou zaslány detailní informace.
Získejte detailní informace
Spočítej si stavební spořeníTento propočet je pouze orientační, úroková sazba bude nastavena podle aktuální nabídky stavební spořitelny a zároveň v propočtu není kalkulováno se státní podporou. Maximální výše státní podpory je 2 000,-- Kč za předpokladu ročního vkladu minimálně 20 000,-- Kč
Vyplnte vsechny udaje.
Měsíčně mohu spořit

Min

Max

Jak dlouho chci spořit

Min

Max

* Všechna pole jsou povinná

Výsledek

Měsíčně mohu spořit Kč1 000 000
Jak dlouho chci spořit (roky)700 000
Úroková sazba ročně od:1,99
Celkem naspoříte v Kč:2 584
Nesprávný formát e-mailu.
Na Váš e-mail budou zaslány detailní informace.
Získejte detailní informace